Pedagogika Márie Montessori je výchovná a vzdelávacia metóda založená na realistickom porozumení zmyslového a emočného vývinu dieťaťa. Je to výchova podľa pravidiel, ktorá vychádza z poznania a rešpektovania dieťaťa, vníma jeho potreby a vývinové fázy, zaisťuje slobodný a spontánny rozvoj.

Pre deti so špecifickými potrebami je Montessori pedagogika akoby šitá na mieru. Pomáha im sa rozvíjať a pritom ich "normalizuje".

Namiesto hrania s hračkami deti pracujú s pomôckami, ktoré sú jednoduché, prehľadné a dokonale logické. Podľa Márie Montessori malé deti potrebujú 3 veci:

1. bezpečné prostredie

2. jasné pravidlá vzájomného súžitia

3. prostredie musí byť nehierarchické

Montessori pedagogika cez svoj materiál podporuje a rozvíja:

 • jemnú motoriku
 • koordináciu ruka – oko
 • pozornosť
 • zrakové, priestorové a estetické vnímanie
 • vizuomotorickú koordináciu
 • psychomotoriku
 • cvičí zmysly
 • socializáciu (poznávanie seba samého, schopnosť postarať sa o seba, samostatnosť a spoluprácu, zapojenie sa do kolektívu)
 • poznávanie sveta

„Dvanástoro“  Montessori sprievodcov:

 1. Vychovávateľ vytvára dopredu pripravené prostredie a stará sa o neho.
 2. Vychovávateľ musí vedieť ako sa pracuje s didaktickým materiálom a musí vedieť deťom sprostredkovať jeho používanie.
 3. Vychovávateľ je aktívny, keď dieťaťu sprostredkuváva vzťah s okolím, je pasívny, pokiaľ sa tento vzťah už uskutočnil.
 4. Vychovávateľ dieťa neustále pozoruje a diagnostikuje, aby vedel pomôcť v okamžiku, keď je o pomoc požiadaný.
 5. Vychovávateľ smie podať pomocnú ruku až vtedy, ak je o pomoc požiadaný.
 6. Vychovávateľ musí vedieť „načúvať“ a až potom sa pýtať.
 7. Vychovávateľ musí rešpektovať dieťa, ktoré pracuje a nerušiť ho.
 8. Vychovávateľ musí rešpektovať keď dieťa robí chyby bez toho, aby ho opravoval.
 9. Vychovávateľ musí rešpektovať dieťa, ktoré odpočíva a pozoruje prácu iných bez toho, aby ho rušil a nútil ho pracovať.
 10. Vychovávateľ sa musí snažiť nadchnúť dieťa pre prácu.
 11. Vychovávateľ sa správa tak, aby deti cítili, že sa na jeho pomoc môžu kedykoľvek spoľahnúť, nesmie však svoju pomoc vnucovať.
 12. Vychovávateľ ponúka dieťaťu, ktoré dokončilo svoju prácu a vyčerpalo svoje sily, svoju dušu bez slov.

Zdroj: http://www.amiprague.cz/co-je-montessori/

Pre voľnú prácu v našej herničke platia tieto pravidlá:

 1. neubližujeme si navzájom, milo, jemne spolu zaobchádzame.
 2. pracujeme s materiálom s rešpektom
 3. necháme v pokoji ostatných pracovať, hrať sa
 4. práca začína a končí pri regáli, t.j. práca, ktorá je na stolíku už pravedpodobne niekoho je.

 

V duchu Márie Montessori: „Nechaj ma, aby som to urobil sám.“, dbáme na to, aby:

 • deti boli čo najviac samostatné
 • deti neboli ponechané napospas sebe samému
 • dieťa bolo schopné prijať zodpovednosť a potom mu ju dáme
 • dieťa pochopilo, že schopnosti a možnosti dieťaťa nemusia byť vždy vyrovnané
 • keď dieťa chce, sa mu dostávalo absolútnej pozornosti

„Tajomstvo dokonalosti spočíva v opakovaní!“

Mária Montessori

„Malé kroky vedú k veľkým veciam.“

Mária Montessori

...vidím a zabudnem, počujem a zapamätám si, urobím a pochopím...

Mária Montessori

„Ak je dieťa nečinné, zmáha ho čert!“

M. Montessori